top of page

شیرجه

شروع کار : طلوع زمین
زمان ورود مخاطب : هنگام ظهر، وقتی‌ زمین به عمودی‌ترین وضعیت خود نسبت به خورشید می‌رسد. 
پایان کار: غروب زمین 

راهنمای استفاده: این کار، تلاشی ‌ست برای فراهم آوردن محیطی‌ مناسب برای ورود به عمیق‌ترین و شخصی‌‌ترین لایه‌های وجودمان از طریق "شیرجه" به درون. انسان قادر به برقراری ارتباط با خود و "دیگری" از طریق آنتن‌هایی‌ فرای پنج حس معمول است. ارتباطی‌ که هیچ وقت و هیچ کجا قابل سانسور نیست، مگر به دست خودمان. باید ساده دید، ساده شنید، ساده بویید، ساده لمس کرد و ساده چشید تا ساده‌ترین وسایل ارتباطی‌ درونمان باز، فعال شوند. هرچه عمیق تر و ساده تر به درون خود "شیرجه" بزنیم این وسایل ارتباطی‌ (ارتباط با خود و ارتباط با "دیگری") واقعی‌ تر و محکم تر و ملموس تر میشوند.

از هر کدام از مخاطبین خواهش میشود تا در صورت تمایل، پشت به پشت اجراگر، رو به روی آینه خود نشسته و به خود خیره شود.
چشم در چشم خود، شیرجه‌ای به درون خود می‌زنیم.
مدت زمان نشستن در این موقعیت به دلخواه هر مخاطب است.
در آن واحد حد اکثر ده‌‌‌ نفر میتوانند در سالن حضور داشته باشند، و در این میآن تنها یک نفر به همراه اجراگر روی قالی، رو به روی آینه خواهد نشست.

bottom of page